Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
FOCENÍ S JARNÍ TÉMATIKOU
Jídelníček MŠ 29. 4. - 3. 5. 2024
Jídelníček ZŠ 29. 4. - 3. 5. 2024
30
Čarodějnice ve škole_2024
ČARODĚJNICE V MŠ 2024
1 2 3 4 5
6
ZÁPIS DO MŠ 2024
Jídelníček MŠ 6. 5. - 10. 5. 2024
Jídelníček ZŠ 6. 5. - 10. 5. 2024
7 8 9
Projektový den - dopravní výchova
Exkurze Praha - 5.ročník
10 11 12
13
WELLNESS A BEAUTY ODPOLEDNE V MŠ (pouze pro maminky)
Jídelníček MŠ 13. 5. - 17. 5. 2024
Jídelníček ZŠ 13. 5. - 17. 5. 2024
14 15 16 17
Návštěva neslyšících ve škole + znaková řeč
18 19
20
Pinoccio - baletní představení
FOCENÍ TŘÍD 2024
Jídelníček MŠ 20. 5. - 24. 5. 2024
Jídelníček ZŠ 20. 5. - 24. 5. 2024
21 22
2.a 3. třída v knihovně
23
Krtek a léto
24
školní výlet ZOO Dvůr Králové
25 26
27
Předškoláček_05 + schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Jídelníček MŠ 27. 5. - 31. 5. 2024
Jídelníček ZŠ 27. 5. - 31. 5. 2024
28
BATŮŽKOVÝ DEN
29 30 31
Den dětí - sportovní den
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Sdělení rodičům > Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024Datum konání:
24.4.2023

Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024

 pozvánka na zápis.pdf

 

ve středu 24. 4. 2023 od 13.00 do 17.00 hod.

 

Jaká jsme škola, a co nabízíme:

 • jsme málotřídní škola
 • vyučujeme podle ŠVP ZV  Škola pro život – anglický jazyk učíme kvalifikovaně od 1. třídy
 • příjemné školní prostředí v budově obklopené zahradou v centru obce
 • pozitivní vztahy mezi žáky i dospělými
 • nízký počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup
 • moderní metody a formy výuky, projektové a interaktivní vyučování
 • zájmové kroužky každý den v týdnu většinou zdarma
 • individuální péči pro děti s poruchami učení i pro děti nadané (IVP)
 • přípravu pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s MŠ formou Předškoláčku, který probíhá od listopadu do května jednou měsíčně pod vedením učitelek základní školy
 • komunikace s žáky i rodiči v systému Bakaláři
 • distanční vzdělávání pomocí MS Teams, office 365
 • přehledné a aktualizované webové stránky
 • škola je vybavena 3 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici stolní počítače, do výuky zařazujeme tablety i notebooky, máme mobilní počítačovou i tabletovou učebnu a venkovní učebnu přírodních věd
 • jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol, Výzvy OP VVV III. - zvýšení a zkvalitnění výuky v MŠ a ZŠ, dbáme na zdravou stravu a pitný režim žáků, ...
 • plavání je součástí výuky od 1. do 5. ročníku
 • učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga poskytují v rámci výuky péči dětem s potřebou podpůrných opatření a žákům nadaným, žáci v rámci výuky či mimo výuku navštěvují hodiny PSPP (předmetu speciálně pedagogické péče) a  nad rámec výuky hodiny pedagogické intzervence (PI).

V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci. Pedagogičtí pracovnící školy se neustále vzdělávají, aby pro Vás i Vaše děti byli těmi správnými odborníky.

 

Služby:

 • školní poradenské pracoviště
 • provoz odpolední družiny do 16.30 hod.
 • jídelna v budově školy
 • zájmové kroužky a činnosti přímo ve škole
 • kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli dle domluvy

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka, přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro předchozí školní rok z jiné základní školy.

K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce ds dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

 

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2017.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat písemně zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna (v době zápisu) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jeho plnění.

 

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím v základní či v mateřské škole  žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře.

Naším poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna v Hradci Králové.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.

Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení v době konání zápisu do školy. (V období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.)

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

 • rychle unavitelným
 • hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti
 • těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů
 • které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo
 • sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze
 • dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

Kdy zvažovat „pro a proti“?

 • u dětí, jež se narodily v letních měsících
 • které jsou chronicky nemocné
 • jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

 

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Průběh zápisu

 • U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.
 • Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých žáků. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků a zveřejněn na vchodových dveřích do budovy školy i na webových stránkách školy.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,   v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy nebo kapacitu třídy (dle hygienických norem).

 

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024

1) Do 1. třídy Základní školy Kratonohy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, v případě cizince místem pobytu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce Kratonohy. (dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti, kterou tvoří obce: Kratonohy a Obědovice).    

4 body

2) Žáci ze spádové i nespádové oblasti, jejichž sourozenec již navštěvuje ZŠ Kratonohy.

3 body

3) Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2021 na naší škole.

2 body

4) Dítě s trvalým bydlištěm z jiné spádové oblasti jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem o školu.

1 bod

5) Individuální sociální či zdravotní situace dítěte.

1 bod

Soubor kritérií je platný od 1.9. 2022

 • Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje na základě získaných bodů dle splněných kritérií. Při rovnosti bodů rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy nebo třídy los. Na průběh losování bude dohlížet zástupce Školské rady a ředitelka školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

 • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet.
 • Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání (opis).
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení. (Příklad: 13. 4. 2022 je zveřejněn seznam přijatých dětí a tímto dnem je rozhodnutí oznámeno. Na to navazuje lhůta k odvolání se v délce 15 dnů, a tedy posledním 15. den lhůty pro odvolání je 28. 4. 2022.) Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci v pátek 29. 4. 2022.)
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci. V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na odvolání prokazatelně vzdali.

 

Každý zápis v naší základní škole probíhá v budově školy. Toto prostředí děti již znají z předchozích společných setkání při Předškoláčku. Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se jim zalíbilo.  Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá odměna, na jejíž výrobě se podíleli žáci i pedagogové školy. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k „prozkoumání“, aby se děti mohly seznámit se školním prostředím, vybavením tříd, tělocvičnou, hernou školní družiny a zahradou.

 

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

 

Mgr. Monika Bisová, ředitelka školy